Как работим

Процедура при строителство: административно обезпечаване на строежа, изготвяне на идеен проект, одобряване на проекта, изготвяне на работен проект и одобряването му, изпълнение на строително монтажни дейности с осигурен технически надзор, оформяне на документите и въвеждане в експлоатация. При необходимост прилагане на завишени технологични и хигиенни изисквания за производството и опазването на околната среда.
Процедура при ремонти и реконструкции: извършване на оглед на обекта, изготвяне на ценова оферта за СМР с посочени допустими срокове на изпълнение, изготвяне на проект. След одобрение на офертата и проекта се преминава към изпълнение на договорените дейности. Предаване на обекта.
Процедура при реставрационни дейности:

Принципи

Наш основен принцип е да предложим на клиента най-доброто решение за неговите нужди. Не поемаме неизпълними ангажименти и винаги изпълняваме коректно и добросъвестно поетите проекти.

Доверие

Най-добрия критерий за доверие е завръщащият се клент. За нашата фирма е важно клиента да използва услугите ни и при следващи обекти. Член на Камарата на Строителите в България – № I – TV 018654.