Добре дошли на https://hris-tech.com/, наричан по – долу  Уеб сайтът или Интернет страницата  на “Христ Тех” ЕООД.

Настоящите Общи условия съдържат информация за услугите, предоставяни от дружеството чрез този Уеб сайт и уреждат отношенията между него и всеки един от Ползвателите. Моля да прочетете тези Общи условия и политиката за поверителност внимателно преди да използвате този Уеб сайт. В случай, че имате въпроси, можете да се свържете с нас на e-mail: office@hris-tech.com, или като използвате формата за контакт на този Уеб сайт. Тяхното приемане е напълно доброволно, но ако не бъде направено, не бихте могли да използвате в пълен капацитет услугите, предоставяни на тази страница. Настоящите Общи условия Ви обвързват едва след като ги приемете изрично, а това може да направите, следвайки изрична препратка към настоящите Общи условия при отправяне на запитване посредством използването на формата за контакт на Уеб сайта. Ако не сте съгласни с някои от тях, Вие не следва да използвате тази Интернет страница.

ПРЕДМЕТ

Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между собственикът на Уеб сайта “Христ Тех” ЕООД, наричано по-долу за краткост Доставчик и потребителите, наричани по-долу Ползватели, на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу Услугата. По смисъла на предходното изречение:

– Ползвател е всяко лице, посетило този Уеб сайт от момента, в който на използваното от него устройство (мобилен телефон, таблет, компютър или др.) се визуализира информация, включена на Интернет страницата https://hris-tech.com/, до момента на прекратяване на достъпа му до информацията, която е част от Уеб сайта;

– Услуги на информационното общество са такива услуги, включително предоставяне на търговски съобщения, които обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на услугата.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

1. Право на промяна на публикуваната информация – Доставчикът има право по всяко време и изцяло по своя преценка или при настъпване на законодателни промени да обновява и променя Уеб сайта, както и да ограничи или преустанови предоставянето на някои или всички услуги, без да е длъжен да уведомява предварително Ползвателите и без да носи отговорност за това. При наличие на изменения те стават задължителни за страните по Общите условия от момента на публикуването им на Интернет страницата..
2. Политика за поверителност – В качеството си на администратор на лични данни Доставчикът е предприел всички необходими мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, българското законодателство за защита на личните данни и съвременните технологии за получаване, обработка и защита на получените лични данни. .
3. Бисквитки – Уеб сайтът hris-tech.com има право да инсталира върху компютъра на Ползвателя ”бисквитки” (cookies), които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Поолзвателя и позволяват възстановяване на информация за Ползвателя относно събирането на статистически данни по отношение на посещенията на Уеб сайта. .
4. Непоискани електронни съобщения – Доставчикът има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Ползвателите на Уеб сайта, с които да предоставя информация за предлаганите от него услуги (бюлетин, оферти, реклами, обяви, новини, анкети и др.). Те се разпространяват безплатно и според преценката на Доставчика. С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят се съгласява да получава търговски съобщения по смисъла на предходното изречение. Ползвателят има право да възрази срещу изпращането на търговски съобщения като изпрати до Доставчика по електронен път писмен отказ от непоискани търговски съобщения, след което ще бъде изтрит от списъка с получатели на тези съобщения. Отказ може да се заяви, следвайки този линк или чрез линка за отписване в самите електронни съобщения, които Ползвателят получава..
5. Интелектуална собственост.
5.1. Доставчикът и неговите партньори са собственици на цялото съдържание на този Уеб сайт, което включва всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми и всяка друга информация, находяща се на Уеб сайта, логото и останалите корпоративни символи, изображения и  търговски марки, видни на Уеб сайта. Съдържанието на Интернет страницата е обект на закрила съобразно Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други относими нормативни актове и всяка тяхна непозволена употреба ще бъде третирана като нарушение на правата на интелектуална собственост, а Доставчикът ще има право да търси пълно обезщетение за всички причинени вреди..
5.2. Съобразно заявеното в предходната точка нито една част от тази Интернет страница не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма без изричното предварително писмено съгласие на Доставчика или на съответния негов партньор, т.е. не може да бъде копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, в каквато и да е медия или компютърна среда. Като единствено изключение от горното е допустимо Ползвателят да ползва материалите и ресурсите на Уеб сайта, доколкото това е необходимо за негова лична употреба и не се извършва с търговска цел, при стриктно спазване на ограниченията, предвидени в настоящите Общи условия..
5.3. По смисъла на предходната точка Ползвателите са длъжни при ползване на Уеб сайта да спазват настоящите Общи условия, българското законодателство, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави, включително като не нарушават чужди имуществени или неимуществени права, да уведомяват незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не осуетяват процедурата по идентификация на друг Ползвател, да не се представят за друго лице или по друг начин да въвеждат в заблуждение трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора и изобщо да не извършват каквито и да било действия, с които биха могли да навредят или нарушат правата на Доставчика, неговите партньори, служители, други Ползватели или които и да било трети лица..
6. Отговорност.
6.1.Доставчикът не носи отговорност, ако по някаква причина (техническа или друга) Ползвателят няма достъп до Уеб сайта в определен момент. Достъпът на Ползвателя до Уеб сайта може да бъде прекратен по всяко време, без от това да възникват каквито и да било задължения за Дружеството..
6.2. Доставчикът не носи отговорност, не дължи обезщетение за вреди и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси, други увреждащи компоненти, потребителска грешка, пропуск, прекъсване или проблем на системата, поддържаща целостта и структурата на Уеб сайта, които са засегнали компютъра на Ползвателя и/или кражба или щети, настъпили при употребата на информация или други материали от този Уеб сайт. Достъпването до Уеб сайта  и ползването (включително свалянето) на каквато и да е информация от Уеб сайта  се извършва от и за сметка на Ползвателя, който е изцяло отговорен за осигуряването на всички необходими мерки за защита на устройството, от което осъществява интернет – достъпа до Интернет страницата..
6.3. Доставчикът не носи отговорност за действия на Ползватели в нарушение на настоящите Общи условия, включително и за настъпили вреди, които са причинени от предоставена невярна, подвеждаща, неточна информация от Ползватели на Уеб сайта и/или за обидно или незаконно поведение на други ползватели на Интернет страницата или трети страни..
6.4. Този Уеб сайт може да съдържа линкове към други сайтове, предоставени за удобство и информация на Ползвателя. Те са изцяло независими и Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за тяхното съдържание, както и за вреди и загуби, възникнали за Ползвателя в резултат на тяхното използване. Тези сайтове следва да бъдат използвани изцяло на лична отговорност на конкретния Ползвател, като следва да се има предвид че Доставчикът не рекламира, препоръчва и /или одобрява съдържанието им..
6.5. В случай на системно нарушаване на Общите условия за ползване на Уеб сайта от Ползвател, който ги е приел, Доставчикът има право да прекрати достъпа до Уеб сайта си от мобилното устройство, e-mail и IP – адреса на нарушителя.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

1. Ползвателите на Уеб сайта имат следните права:.
1.1. да разглеждат съдържанието на Уеб сайта;.
1.2.  да  осъществяват контакт с Доставчика на настоящия Уеб сайт;.
1.3. да използват електронните услуги, които са предоставени на тази Интернет страница..
2. Ползвателите на Уеб сайта са длъжни да го използват добросъвестно, по предназначение и в съответствие със законите и настоящите Общи условия, като:.
2.1. нямат право да модифицират, копират, променят, дублират и/или създават производни или пригодени, отделни или цели части от Уеб сайта, или да предоставят на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с търговска, рекламна или друга цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от Уеб сайта;.
2.2. при използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели;.
2.3. нямат право да деактивират и/или нарушават пълната или частична функционалност на Уеб сайта, а също така и на услугите, предлагани на него или да се опитват да получават неразрешен достъп до каквато и да е част от Уеб сайта или до сървърите, поддържани и собственост на Доставчика;.
2.4. нямат право да генерират прекомерно голям трафик на Уеб сайта или да претоварват трафика на същия;.
2.5. нямат право да използват търговската марка и лого на Доставчика.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено. Ако някоя от страните промени адреса на електронната си поща, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и други подобни.
2. Всички спорове между Доставчика и Ползвателя, породени от тези Общи условия и сключените индивидуални договори, щe бъдат paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд..
3. Всички неуредени от Общите условия въпроси се уреждат, съгласно действащото законодателство на Република България. Компетентен при евентуален спор е българският съд. В случай, че определени клаузи от настоящите Общи условия, относими към договорите или приложенията към тях, уреждащи отношенията между Ползвателите и Доставчика, са или бъдат обявени за нищожни или недействителни, това не нарушава валидността на договора в останалата му част или на договора като цяло. Недействителните клаузи се заместват от двете страни с други валидни такива, съответстващи на смисъла и целта на договорните разпоредби. При непостигане на съгласие относно съдържанието им се прилагат по аналогия законови разпоредби, уреждащи подобни отношения.